RALA-nimikkeistö

RA­LA-pä­te­vyy­det ja RA­LA-ser­ti­fi­kaa­tit myön­ne­tään yri­tyk­sil­le toi­mia­loittain RA­LA-ni­mik­keis­tön mu­kai­ses­ti. Nimikkeistöön voit tutustua alla.

RALA-nimikkeistö uudistettiin 1.10.2022 alkaen. Uusi ni­mik­keis­tö yh­dis­tää ai­em­min eril­li­set RA­LA-pä­te­vyy­den ja RA­LA-ser­ti­fioin­nin ni­mik­keis­töt ja sel­keyt­tää näin toi­mia­la­ni­mik­kei­den ko­ko­nai­suut­ta. Ni­mik­kei­den kir­joa karsittiin, pääl­lek­käi­syyk­siä pois­tet­tiin ja ra­ken­net­ta joh­don­mu­kais­tet­tiin.

Jo­kai­sel­le van­hal­le ni­mik­keel­le löy­tyy vas­taa­vuus uu­des­sa ni­mik­keis­tös­sä. Vas­taa­vuu­det on ku­vat­tu tau­lu­kos­sa, johon voit tutustua alla (tau­luk­ko la­tau­tuu excel-tie­dos­to­na).

Ajankohtaista